Om klubben

Vedtatt på årsmøte 06.02.2010.

 

§ 1. Navn
Klubben navn er Corvette Club Norway (heretter kalt CCN). 

§ 2. Formål
CCN skal være en klubb for eiere av Corvette av alle årganger og andre med interesse for Corvette. Klubben skal være uten partipolitiske eller økonomiske interesser. CCN skal bidra til at medlemmene får det enklere, rimeligere og mer interessant å eie og ivareta en Corvette. CCN skal i en kulturbevarende ånd fremme samarbeid og enhetlig holdning i saker av Corvette historisk interesse. CCN skal fremme bevaring av alle Corvetter og bistå i forbindelse med restaurering, vedlikehold o.a. CCN kan, når det synes tjenlig for klubben og dens medlemmer, tilknyttes/frakobles andre organisasjoner og foreninger etter vedtak på årsmøte. Medlemmer av CCN er forpliktet av disse vedtektene og vedtatte retningslinjer. 

§ 3. Årsmøte
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og avholdes hvert år medio februar. Møtet kunngjøres minst 4 uker før det skal avholdes. Årsmøtet skal behandle saker i tråd med CCN`s retningslinjer. Når vilkårene er oppfylt avholdes ekstraordinært årsmøte med 2 ukers varslingsfrist. 

§ 4. Organisasjonsform
CCN er en klubb som er landsdekkende. Mellom årsmøtene fungerer sentralstyret som klubbens utøvende organ. Lokalavdelingene har ansvar for klubbaktiviteter i sine områder. Endringer og opprettelse av nye avdelinger følger CCN`s retningslinjer. 

§ 5. Medlemskap og kontingent
Medlemskap tegnes for et kalenderår. Kontingentens størrelse vedtas på årsmøtet. Familiemedlemmer betaler 1/4 kontingent. 

§ 6. Eksklusjon
Et medlem som bryter mot CCN’s vedtekter eller retningslinjer eller på annen måte opptrer utilbørlig, kan foreslås ekskludert fra klubben. Saksbehandling i tråd med vedtatte retningslinjer. 

§ 7. Endring av vedtekter og retningslinjer 
Vedtas på årsmøtet med min. 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Minst 20 medlemmer inkl. styret må være tilstede på møtet. 

§ 8. Profilmateriell
CCN har utarbeidet egen profilmanual til profilering og markedsføring av klubben. Endringer og videreutvikling av dette skal godkjennes av sentralstyret og fremlegges for årsmøtet. 

§ 9. Nedleggelse av CCN
Nedleggelse eller opphør av CCN kan bare gjennomføres etter vedtak på to påfølgende årsmøter /ekstraordinære årsmøter med 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene. RETNINGSLINJER FOR CCN

Formål og virkeområde

Disse retningslinjene skal utfylle og utdype CCN’s vedtekter og gjelder for alle medlemmer og all aktivitet i og på vegne av CCN.
Alle medlemmer plikter å sette seg inn i og etterleve CCN`s vedtekter og retningslinjer. All virksomhet i klubben skal bygge på gjensidig respekt og fremme et vennskapelig og sosialt miljø. 

Årsmøte 

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og avholdes hvert år medio februar. Møtet kunngjøres minst 4 uker før det skal avholdes. Årsmøtet skal behandle flg. saker:

• Beretning
• Regnskap
• Budsjett
• Forslag som er innkommet minst 2 uker før møtet avholdes
• Valg

Valgperioden for alle verv er 2 år men slik at halvparten velges på hvert årsmøte. Første gang denne valgordning gjennomføres gis noen verv 1 års funksjonstid.
Valgbarhet forutsetter minimum 12 mnd. medlemskap i CCN. 
Forslag på kandidater til sentralstyret fremmes av valg- og kontrollkommitèen.
Forslag på medlemmer i valg- og kontrollkommitèen fremmes av sentralstyret.
Har noen sittet 6 år sammenhengende i verv, skal valgkommitèen vurdere disse plassene særskilt.
Alle fremmøtte på årsmøte har rett til å foreslå kandidater til ledige verv under valget.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes med 2 ukers varsel dersom en eller flere av lokalavdelingene, eller minst 10 medlemmer krever det. Bakgrunnen for kravet skal redegjøres for i henvendelsen og skal fremkomme i kunngjøringen.
Sentralstyret kan på eget initiativ innkalle til slikt møte med samme varslingsfrist.
Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker nevnt i kunngjøringen.

Valg- og kontrollkommitèen

Kommitèen har som oppgave å foreslå for årsmøtet valgbare kandidater til ledige verv i sentralstyret. 
Kommitèen skal søke dialog med lokalavdelingene og skal gjennom sin utarbeidelse av nominasjonsliste tilstrebe bred representasjon i sentralstyret.

Det tilligger også kommitèen å saksbehandle skriftlige henvendelser etter vedtektenes § 6. og oversende innstilling i saken til sentralstyret. Velger sentralstyret å ikke følge innstillingen, skal saken behandles på førstkommende årsmøtet. 
Angjeldende medlem kan kreve at saken behandlet på årsmøte, evnt. ekstraordinært årsmøte, uavhengig av valg- og kontrollkommitèens innstilling og sentralstyrets stillingstagen.

Sentralstyret

• Koordineringsansvar for gjennomføring av Landstreff hvert år. Gjennomføres hvert år i juni, fortrinnsvis den andre weekenden. Turnerende lokaliseringsplan vedtas på årsmøtet for inntil tre år av gangen. Nærliggende lokalavdeling involveres i forberedelser og gjennomføring av arrangementet.
Arrangementet gjennomføres i tråd med klubbens tradisjon og det tilstrebes et så gunstig prisnivå som mulig.
• Koordineringsansvar for gjennomføring av Nordisk treff i Norge. Nærliggende lokalavdeling involveres i forberedelser og gjennomføring av arrangementet.
• Landskonferanse, utvidet styremøte, innkalles av sentralstyret minst 1 gang årlig. Her diskuteres aktuelle saker og tema. Lokalavdelingenes aktivitetsplaner for kommende sesong behandles. 
• Utgiveransvar for Corvette Journalen (CJ). 4 årlige utgivelser.
• Redaktør av CJ tilsettes av sentralstyret.
• Sentralstyret er ansvarlig for at CCN har en fungerende webside. 
• Webredaktør tilsettes av sentralstyret.
• Den eller de i sentralstyret som har dette som oppgave, har fortløpende kontakt med aktuelle leverandører og fremforhandler rabattavtaler til medlemmenes beste.
• Dersom annet ikke er bestemt på årsmøtet, fordeler sentralstyret øvrige oppgaver og ansvarsområder i sitt første møte etter årsmøtet.

Lokalavdelinger

CCN er bygget opp rundt enkelt medlemmer og lokale avdelinger, som ivaretar medlemmer i et geografisk område. Avdelingene er selvstendige, men bundet sammen i klubbens felles vedtekter og retningslinjer.
Dagens avdelinger dekker ulike geografiske områder. Det er ikke stillet spesielle krav til minimumsområde for oppretting av ny avdeling. Det bør uansett være et betydelig antall medlemmer innenfor et hensiktsmessig geografisk område.
Opprettelse av nye lokalavdelinger kan initieres lokalt eller fra sentralstyret. Vurdering av opprettlese gjøres i samråd mellom sentralstyret og tilliggende/avgivende lokalavdeling. En ny avdeling og dens leder og nestleder skal godkjennes av Sentralstyret. Styret redegjør på årsmøtet om nye lokalavdelinger.

• Lokalavdelingene har ansvar for løpende drift og arrangementer i sine områder og tildeles et årlig driftstilskudd i tråd med budsjett. 
• Lokalavdelingen må ha oppnevnt minst 2 kontaktpersoner for å tilkomme driftstilskudd. 
• Lokalavdelingene tillegges å samhandle med sentralstyret om gjennomføring av landsomfattende fellesarrangementer.
• Leder og nestleder i lokalavdelinger velges av regionens medlemmer for ett år av gangen. 
• Leder og nestleder er Sentralstyrets kontakt personer og således ansvarlig for avdelingens drift og økonomi. De kan ikke uten Sentralstyres godkjenning stifte utgifter i klubbens navn.
• Sponsoravtaler/annonseringer må koordineres med Sentralstyret, slik at det ikke kommer i konflikt med Corvette Journalens annonsører eller klubbens sponsoravtaler.
• Aktivitetsplan for kommende sesong utarbeides og konfirmeres på landskonferansen.
Det bør gjennomføres jevnlige medlemsmøter i lokalavdelingene. På et av møtene gjennomføres valg av lokalstyre/kontaktpersoner.
• Protokoll fra valgmøtet oversendes sentralstyret innen 15.01. hvert år.
Lokalavdelingene oppnevner inntil to av styremedlemmene/kontaktpersoner som delegater til landkonferanse og årsmøte.

Nettsted

www.corvetteclub.no er klubbens felles nettsted og portal for hele klubben. Den enkelte avdeling tilbys mulighet for å opprette og vedlikeholde sitt eget nettsted innen for denne løsningen, og det forutsettes at lokalavdelingers nettsider følger Profilmanualen. Det er en fordel at avdelingen har en representant som oppdaterer sine nettsider med løpende informasjon til medlemmene. 

Felles medlemsregister

CCN har et felles medlemsregister på nett som håndterer innmelding og oppdatering av medlemmer. Registeret er en fellesfunksjon som administreres av Sentralstyret. Avdelingene vil så langt det lar seg gjøre bli oppdatert på endringer av medlemmer i sin region. Avdelingens medlemmer bør være aktive i verving av nye medlemmer innenfor sin region.

Navn og profileringsmatriell

Corvette Club Norway, med eller uten avdelingsbetegnelser, tilhører foreningen og kan ikke brukes uten hjemmel i vedtektene. Offisiell utforming av navn og logo fremgår av nedenfor angitte eksempler for alle avdelinger. Forkortelsen CCN benyttes kun i tekst. Det er/blir utarbeidet logomatr. til alle avdelinger i CCN. Til alt av klubbeffekter foretrekkes kun CCN hovedlogoer, og fravik på dette må være etter Profilmanual, og godkjennes av sentralstyret.

Nedleggelse av CCN

Nedleggelse eller opphør av CCN kan bare gjennomføres etter vedtak på to påfølgende generalforsamlinger/ekstraordinære generalforsamlinger med 2/3 flertall bland de fremmøtte medlemmene. Møte nummer to kan tidligst avholdes 6 mnd. etter første vedtak om nedleggelse, senest 12 mnd. etter første vedtak.
Stadfestes vedtak om nedleggelse i det andre møte, skal det opprettes en kommitè på 4 pers. som i en periode 6 mnd.. forvalter klubbens økonomiske interesser. Etter denne perioden skal overskuddsmidler doneres i sin helhet til en ideell organisasjon.

Corvette Club Norway ble startet høsten 1992 av 15 Corvette-eiere.

 

Disse 15 møtes første gang etter at Erik A. Sørensen hadde satt inn flere annonser i Aftenposten hvor han søkte etter Corvette-entusiaster. Det første møtet fant sted ved Sæther Auto hvor det ble opprettet et midlertidig styre. Desember samme år ble klubben offisielt stiftet og klubbens første offisielle styre valgt. Klubbens første president ble Christian Fett som etter 10 år overlot jobben til Erik Jensen. 

Målsetningen første året var å bli 25 medlemmer. Dette ble gjort helt til skamme da 134 personer meldte seg inn første året. Klubben vokste jevnt og per 31.12.2001 hadde klubben 410 registrerte medlemmer. 102 nye medlemmer i løpet av 2001. Status for 2002 var at medlemsmassen hadde holdt seg omtrent som 2001. Nøyaktige tall vil komme etterhvert. Klubben har medlemmer i alle landets fylker. Flest finnes i Oslo og omegn hvor også størstedelen av styret hører hjemme. 


Klubbens historie: litt om året 2004. 

Ved utgangen av 2004 har medlemstallet økt til 450 medlemmer. Dette er kjempepositivt og viser at klubben er i vekst og at interessen for ”drømmebilen” er økende. 

Etter forslag om å opprette lokallag rundt om i landet, ble det opprettet i Trondheim, Bergen, Stavanger, Østre Østland og en samlet avd. for Vestfold, Buskerud og Telemark. Dette viser seg å være en suksess, og hvert lokallag arrangerer aktiviteter og møter i egen regi. Hovedmålet med dette var at flest mulig medlemmer spredt rundt om i Norges land kan få oppleve det sosiale med å være medlem av klubben vår, selv om hovedmassen av medlemmer og aktiviteter er på Østlandet. Klubben har også til hensikt å opprette flere lokallag der det er behov og interesse. 

Landstreffene blir arrangert geografisk på ulike steder rundt om i landet. 

Klubbens intensjon har vært å holde medlemskontingenten på ett rimelig nivå, og opp igjennom årene har klubben fått en stabil økonomi, som tilsier at vi kan ha mulighet til å oppdatere teknisk utstyr og annet som trengs til aktiviteter og gjøremål som er til det beste for klubbens medlemmer.
Klubbens inntektskilder er medlemskontingenten, sponsorer og annonsører. 

Styret vil få minne om at alt som skjer i styrets regi for klubben foregår frivillig på fritiden vår, og ingen har lønnet arbeid.
Dette resulterer kanskje i at effektiviteten ikke er som i klubber med heltidsansatte, men vi vil få minne om at vi gjør så godt vi kan med de midler vi har, og i samarbeid med medlemmene skal vi sammen jobbe for å holde klubben aktiv og oppegående. 


Klubbens historie: litt om året 2005. 

Ved utgangen av 2005 var medlemsantallet økt til 502 medlemmer, pluss 21 familiemedlemmer. Vi ser at interessen for Corvette øker hvert år, og nye bileiere fortsetter å melde seg inn i klubben vår. Det vil med andre ord si at klubben vil fortsette å vokse i kommende år, og det er meget gledelig ! Når klubbens opprinnelse spiret var målene for antall medlemmer beskjedne. De som startet klubben drømte om rundt 25 medlemmer…DA skulle de være fornøyd ! Lite ante de om hvor stor klubben skulle bli ! 

Året 2005 var ett spennende om morsomt år. På landstreffet i Stavanger på Sola Strandhotell, fikk alle deltakerne gleden av å nyte nærværet av den (eneste da ? ) 2006-mod Corvette. Det var en stor fornøyelse for de fleste, men antagelig en ekstra stor fornøyelse for klubbens redaktør av Corvette Journalen Nils Ole Frønæs, som fikk gleden av å kjøre rundt i vidunderet hele helgen ! Og når det regner på presten, så drypper det på klokkeren, og noen av deltakerne fikk oppleve en tur sammen med Nils Ole. 

Ellers i året som gikk, så ble det arrangert flere treff i regi av lokalavdelingene med stort antall oppmøtte. 

Det ble også arrangert en Sverige-tur sammen med CCS, avd. vestkysten, som var meget vellykket ! 

Styret gjennomførte 6 styremøter i inneværende år, hvor representanter fra lokalavdelingene var invitert på ett av dem. 

Vi lagde også en egen kalender av medlemmers biler som ble MEGET godt mottatt, og utifra den positive responsen på den, har styret vedtatt å fortsette å gi ut en til medlemmene hvert år. 


Klubbens historie: litt om året 2006. 

CCN har i løpet av 2006 arrangert diverse møter og treff, de fleste treff og arrangementer har foregått i regi av klubbens lokalavdelinger. CCN sentralt var sterk bidragsyter som arrangør av Landstreffet i Vrådal. CCN arrangerte også Danmarkstur for medlemmene. 

Landstreffet 2006 var en kjempesuksess, med rekord deltagelse. Det var 85 biler og ca 150 personer som deltok på treffet. 

Corvette Journalen har blitt gitt ut i 4 utgaver med variert og godt stoff. CCN har også dette år gitt ut vår klubbkalender med bilder og oversikter på aktivitetsdatoer i klubben. 

Klubbens nettsider har vist seg veldig populære, og viser stadig økning i besøk og aktivitet. Lokalavdelingene har også utviklet sine nettsider, og dette arbeidet vil fortsette også i 2007. CCN har pr.d.d. 6 lokalavdelinger. 

Ved utgangen av 2006 hadde klubben 518 betalende medlemmer, pluss 36 familiemedlemmer. Klubbens satsing på økt medlemstall gjennom aktiv verving i lokalavdelingene, viser en positiv utvikling for CCN. 

Sentralstyret har i 2006 vedtatt og gjennomført en profilutvikling, for CCN. Dette vil resultere i ny logo og profilmatriell som blir lagt fram for medlemmene i 2007. Det har vært vektlagt gjenkjennelse av tidligere profilmatriell, men også å skape en framtidsrettet helhetsprofil for klubben. 

Det har i regnskapsperioden vært avholdt 4 styremøter, hvorav ett utvidet, hvor representanter fra samtlige 6 lokalavdelinger var representert. 

Klubbens driftresultat og årets overskudd var på kr. 9865,50. Sentralstyret har valgt å utsette kontingentforhøyelse for 2007, pga. klubbens gode økonomiske regnskaper. 


Klubbens historie: litt om året 2008. 

Per november 2008 kunne CCN notere at et medlemstall på 700 var passert, og per januar 2009 var vi oppe i 718 registrerte medlemmer. Igjen viser det seg at klubbens målrettede drift og positive utvikling viser seg i økende medlemsmasse og stabil økonomi. I en turbulent verden den dag i dag, er vel Corvette Club Norway den eneste bedriften som har gått med ett solid overskudd i året 2008 pål. Nkr. 81 719,- !! 

I året 2008 ble det avholdt 4 styremøter, hvor ett av de som vanlig var ett utvidet styremøte på Gardermoen med deltagere fra hver lokalavdeling. Disse utvidede styremøtende er veldig givende for klubben, og sammen blir vi enige om videre effektiv drift. Klubben ble også utvidet til 7 lokalavdelinger i 2008, og siste tilskudd på stammen er Haugalandsavdelingen. Klubbens medlemmer fikk også en overraskende julegave til jul. Alle medlemmer fikk refleksvester med klubb-logo og klubbmerker til bilen sin i jule-utsendelsen av bladet, sammen med den populære kalenderen. Dette fikk vi en veldig positiv respons på fra klubbens medlemmer !! 

Årsmøtet for året 2008 ble avholdt i februar 2009 på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker 


Klubbens historie: litt om året 2009. 

Ved utgangen av året 2009, hadde CCN oppnådd ett medlemstall på 898 inkl. familiemedlemmer. Dette er en oppgang fra året før og viser at Corvette Club Norway stadig har positiv utvikling og viser til økende medlemsmasse hvert eneste år. CCN viser også frem ett solid overskudd på kr. 106 746,- !!

I året 2009 ble det avholdt 4 styremøter, hvor det som vanlig er ett utvidet styremøte med representanter fra lokalavdelingene. Viktigheten av disse utvidede møtene med representanter fra alle avdelinger viser seg i effektiv drift og fremgang og samhold mellom lokalavdelingene og sentralstyret. I desember 2009 fikk alle medlemmene tilsendt klubb-kalenderen som er blitt veldig populær blant medlemmene rundt om i landet. CCN ble utvidet med en ny lokalavdeling på Sørlandet, (Arendal) som vil være ett tilbud til medlemmer mellom Rogaland, og Buskerud, Vestfold og Telemark. 

Årsmøtet for året 2009 ble avholdt i februar 2010 på På FARRIS BAD SPA hotell i Larvik. På årsmøtet for året 2009 sa president Erik Jensen fra seg gjenvalg som president for 2010, og Harry Harbakk påtok seg vervet som klubbens president. Klubben ønsker å si takk til Erik Jensen for alle de år han har sittet ved roret og ønsker Harry velkommen som ny president og ønsker han lykke til ! Det ble noen utskiftninger i resten av styret og i valg-komiteen. Info om nytt styre står under ”klubbens styre” På årsmøtet vedtok CCN en tilslutning til Amcar og vi meldte oss ut av LMK.

Landtreffet i året 2009 var på PERS hotell på Gol. Ett fantastisk treff med rekordoppmøte av ca 140 flotte biler og en fantastisk stemning ! Klubben sender en takk til Per selv på PER’S for ett godt gjennomført arrangement og flott service ! Det var t.o.m ett frieri under festmiddagen på lørdag utført av vår nye president Harry !

Igjennom året som gikk, arrangerte også klubben mange lokale treff rundt om i landet med stort oppmøte og forskjellige arrangementer.

Det ble også arrangert ett kjempeflott NORDISK treff, som i år var CCN sin tur å arrangere. Dette treffet ble arrangert i Sarpsborg i august og hadde ca 185 deltagere i ca 100 biler fra både Sverige og Danmark, i tillegg til alle de Norske..

Nå gleder vi oss bare til årets landstreff på Lillehammer og ser frem til enda ett vellykket treff med mange flotte biler og til å bli kjent med nye medlemmer og ett hyggelig gjensyn med gamle...!


Klubbens historie for året 2010... 

Ved utgangen av året 2010, hadde CCN oppnådd ett medlemstall på 865 personer, pluss familie-og æresmedlemmer på 94 personer. Med dette antallet blir Corvette Club Norway’s totale medlemsantall på 959 personer! Vi nærmer oss 1000 medlemmer folkens ! Dette er som vanlig en oppgang fra året før og viser at Corvette Club Norway stadig har positiv utvikling og viser til økende medlemsmasse hvert eneste år. CCN viser også frem ett solid overskudd på kr. 102 353,76. for året 2010. 

I året 2010 ble det avholdt 4 styremøter, hvor det som vanlig er ett utvidet styremøte med representanter fra lokalavdelingene på Gardermoen. Viktigheten av disse utvidede møtene med representanter fra alle avdelinger viser seg i effektiv drift og fremgang og samhold mellom lokalavdelingene og sentralstyret. I desember 2010 fikk alle medlemmene tilsendt klubb-kalenderen som er blitt veldig populær blant medlemmene rundt om i landet. 

Årsmøtet for året 2010 ble avholdt i februar 2011 på På Sundvolden Hotell ikke så langt Hønefoss. Det ble noen utskiftninger i styret med Gudmund Bolsgård og Hans-Jørgen Herje som gikk av og Henning Bogen, Roar Selvnes og Frode Alhaug (klubbens revisor) gikk inn i styret. Info om nytt styre står under ”klubbens styre” på hjemmesiden til Corvette Club Norway. CCN fikk også ny redaktør i 2011. Hun heter Tone Harbakk og vil ta seg av Corvette Journalen i tiden fremover. CCN vil få takke tidligere redaktør Nils Ole Frønæs for alle år som han har bidratt til en kjempeflott journal som alle medlemmene setter så stor pris på!
TUSEN TAKK NILS OLE !! 

Landtreffet i året 2010 var på Quality Hotel & Resort Hafjell 4-5-6 juni ved Lillehammer. Dette ble ett fantastisk treff med flotte biler og en fantastisk stemning! Klubben sender en STOR takk til lokalavdelingen ved Dan Askhagen med medhjelpere i Mjøs-området for ett godt gjennomført arrangement! 

Igjennom året som gikk, arrangerte også klubben mange lokale treff rundt om i landet med stort oppmøte og forskjellige arrangementer. 

Det ble også arrangert ett kjempeflott NORDISK treff i Sverige, som i år var CCS sin tur å arrangere. Dette treffet ble arrangert i Falkenberg i august og hadde FLERE HUNDRE deltagere fra Sverige, i tillegg til alle de Norske og Danske som deltok.. Nordisk treff for i 2011 vil bli arrangert i Danmark og vi gleder oss allerede..! 

Nå går vel mange rundt og gleder seg til årets landstreff i Haugesund og ser frem til enda ett vellykket treff med mange flotte biler og til å bli kjent med nye medlemmer og ett hyggelig gjensyn med alle de gamle... 


Klubbens historie for året 2011... 

Corvette Club Norway har i løpet av året arrangert diverse møter og treff. De fleste treff og arrangementer foregår i regi av klubbens lokalavdelinger.
Det ble avholdt 4 styremøter, hvorav ett utvidet hvor både sentral styret og representanter fra lokalavdelingene var representert. 

Ved utgangen av 2011 hadde klubben 904 betalende medlemmer, pluss 103 familiemedlemmer. Totalt 1007 medlemmer. 
Klubbens regnskap for 2011 ga ett driftsoverskudd på kr 11 057,- 

Landstreffet 2011 i Haugesund ble ett vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger til arrangørene. Nok et år var værgudene på vår side. 97 biler deltok på treffet. 

Skandinavisk Treff ble arrangert i Danmark dette året, og mange norske deltakere fikk seg en hyggelig helg der. 


Årsberetning 2012: 

Corvette Club Norway (heretter kalt CCN) har i løpet av året arrangert diverse møter og treff, og de fleste treff og arrangementer har foregått i regi av klubbens lokalavdelinger. CCN sentralt har deltatt med egen stand på Vårmønstringen på Ekeberg. 

Landstreffet 2012 ble arrangert på Sundvollen hotell i Hole kommune. Dette var CCN`s feiring av sitt 20 års jubileum. Totalt ca 185 corvetter møtte frem, og det ble ett vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger til arrangørene. Som ett resultat av dette treffet, ble det laget en egen DVD som ble sendt ut til samtlige medlemmer i CJ 4. Det ble også laget en DVD fra landstreffene fra oppstart av CCN og frem til og med 2001. 

Under årsmøtet på Lillestrøm i februar, gikk Henning Bogen og Monica Tvenning ut av styret, mens Harald Halvorsen og Jan Erik Aasebø ble valgt inn som faste styremedlemmer. Som vara til styret ble Terje Sørheim valgt. Styret mener man har fått til en god arbeidsfordeling internt, og vi har lagt stor vekt på åpenhet i styrearbeidet. Dette har vi gjort bl.a. ved å sende ut referatene fra styremøtene til lokalavdelingene. Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette. 

Corvette Journalen har blitt gitt ut i 4 utgaver med variert og godt stoff. CCN har i 2012 også gitt ut vår faste klubbkalender, med bilder og oversikt over aktivitetsdatoer. Alle medlemmene har også fått tilsendt klubbens medlemsliste pr. 01.12.12 vedlagt i årets siste utsendelse. 

Klubbens nettsider er fortsatt veldig populære, og er veldig mye brukt som informasjonskanal mot klubbens medlemmer og utenforstående. Flere av klubbens lokalavdelinger har også egne nettsider. CCN har 8 lokalavdelinger. 

Ved utgangen av 2012 hadde klubben 955 betalende medlemmer, pluss 137 familiemedlemmer. Klubbens jobb med øking av medlemsantallet gjennom en aktiv verving i lokalavdelingene gav en økning på ca. 50 nye medlemmer, samt ca. 30 nye familiemedlemmer i CCN 2012. Styret har også startet en vervekampanje for om mulig å øke medlemstallet ytterligere. 

Salg av klubbeffekter har vært tilfredsstillende. Nye varianter i sortimentet vil kontinuerlig bli vurdert i styret. Det har i regnskapsperioden vært avholdt 5 styremøter. Representantene fra lokalavdelingene var invitert til ett av disse møtene.
Klubbens regnskap for 2012 ga ett driftsoverskudd på kr. ,-
Medlemsavgiften ble under årsmøtet vedtatt økt til kr. 450,- fra 2013. 


Årsberetning 2013: 

Corvette Club Norway (heretter kalt CCN) har i løpet av året arrangert diverse møter og treff, og de fleste treff og arrangementer har foregått i regi av klubbens lokalavdelinger. CCN sentralt har deltatt med egen stand på Vårmønstringen på Ekeberg. I samarbeid med bladet Bilsport Classic hadde vi en stor stand på Oslo Motorshow. Her var alle Cer representert. CCN har også kjøpt inn profileringsutstyr til alle lokalavdelinger i form av telt og vimpler. Spesielt vimplene er mye brukt ved treff.

Landstreffet 2013 ble arrangert på Scandic Hotell, Lindesnes. Teknisk arrangør var avdeling Sørlandet. Det var påmeldt 100 corvetter og ca. 180 personer til treffet. Det ble nok en gang ett vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger til arrangørene.

Scandinavisk treff ble arrangert av VBT i Sandefjord helgen 23.-25. august. Også her var værgudene med oss. Ca 135 corvetter deltok på treffet. Arrangementet ble etter styrets mening gjennomført på en glimrende måte.

Styret vil rette en stor takk til avdelingene Sørlandet og VBT for 2 meget godt planlagte og gjennomførte treff.

Under årsmøtet på Olavsgård i februar, gikk Karen Riise ut av styret, mens John Møller ble valgt inn som fast styremedlem. Erik Jensen gikk ut av valgkomiteen, mens Hans Jørgen Herje ble valgt inn. Styret mener fortsatt at vi har en god arbeidsfordeling internt, og at vi fortsatt legger stor vekt på åpenhet i styrearbeidet. Dette har vi gjort bl.a. ved at vi også i år sender ut referatene fra styremøtene til lokalavdelingene. Styret etterspør også lokalavdelingene forut for styremøtene om saker som ønskes tatt opp.

Corvette Journalen har blitt gitt ut i 4 utgaver med variert og godt stoff. CCN har også i 2013 gitt ut vår faste klubbkalender, med bilder og oversikt over aktivitetsdatoer. Alle medlemmene har også fått tilsendt klubbens medlemsliste pr. 01.12.12 vedlagt i årets siste utsendelse.

Klubbens nettsider er fortsatt veldig populære, og er veldig mye brukt som informasjonskanal mot klubbens medlemmer og utenforstående. Flere av klubbens 8 lokalavdelinger har også egne nettsider. Styret har loddet stemning for opprettelse av en ny avdeling i Nord Norge. Styret fikk ingen respons på denne henvendelsen.

Ved utgangen av 2013 hadde klubben 925 betalende medlemmer, pluss 137 familiemedlemmer. Styret har også satt i gang ett arbeid med å prøve å finne eiere og adresser på corvette eiere i Norge som ikke er medlemmer i CCN. Styrets plan er å prøve og verve disse til CCN. Dette er ett tidkrevende arbeide, og må derfor jobbes med over tid. Ellers sliter CCN med at ganske mange klubbmedlemmer er sene med innbetaling av medlemsavgiften. En del er strøket fra medlemslisten etter en gangs purring. Takket være tilkomst av nye medlemmer, er vi allikevel på omtrent samme antall medlemmer i år, som i fjor.

Salg av klubbeffekter har vært tilfredsstillende. Nye varianter i sortimentet vil kontinuerlig bli vurdert i styret.
Det har i regnskapsperioden vært avholdt 4 styremøter. Representantene fra lokalavdelingene var invitert til ett av disse møtene.
Klubbens regnskap for 2013 ga ett driftsunderskudd på kr. 84853,09. 

Årsberettning 2014.

Corvette Club Norway (heretter kalt CCN) har i løpet av året arrangert diverse møter og treff, og de fleste treff og arrangementer har foregått i regi av klubbens lokalavdelinger.  CCN har deltatt med egen stand på Vårmønstringen på Ekeberg. Også under Hot August Night i Trondheim klarte CCN å mobilisere en stor mengde Corvetter. Over 75 Corvetter var innom Solsiden i løpet av lørdagen. Under AMCARS vårmønstring i Bergen, stilte CCN avd Bergen som vanlig opp med mange Corvetter. Vestlandstreffet på høsten i regi av Bergensavdelingen har blitt en fin tradisjon med medlemmer både fra øst, vest og sør, og ble også i år en suksess. CCN søkte, og fikk, i år en egen stand under Oslo Motorshow. Teknisk arrangør var avdeling Østlandet med leder Erik Strømnes i spissen.

Landstreffet 2014 ble arrangert på Quality Airport Hotell, Sola. Teknisk arrangør var avdeling Rogaland. Det var påmeldt ca. 70 corvetter til treffet. Det ble nok en gang ett vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger til arrangørene. Været var også på deltakere og arrangørers side.

Styret vil rette en stor takk til avdeling Rogaland for ett meget godt planlagt og gjennomført treff. Vi vil også rette en stor takk til ildsjelene vi har i våre lokalavdelinger. Uten dere dør CCN!

Under årsmøtet på Olavsgård i februar, ble det ingen endringer i CCN`s styre. Harry Harbakk, Roar Selvnes og John Møller var ikke på valg. Odd Steinar Nilsen ble gjenvalgt for ett år som medlemskontakt og økonomiansvarlig. Jan Erik Aasebø, Harald Halvorsen og Terje Sørheim ble gjenvalgt for 2 år i sine verv. Også revisor Frode Alhaug ble gjenvalgt for 2 nye år.Hans Jørgen Herje Monica Tvenning og Gudmund Bolsgård er klubbens valgkomite.

Styret mener fortsatt at vi har en god arbeidsfordeling internt, og at vi fortsatt legger stor vekt på åpenhet i styrearbeidet.  Dette har vi gjort bl.a. ved at vi også i år sender ut referatene fra styremøtene til lokalavdelingene. Styret etterspør også lokalavdelingene forut for styremøtene  om saker som ønskes tatt opp. Det er imidlertid dårlig med tilbakemeldinger fra lokalavdelingene. Dette må styret jobbe videre med.

Styret var også representert under 20 års jubileet til National Corvette Museum, USA, og en vimpel fra CCN står nå på sjefens kontor. Dette var uten kostnad for CCN.

Corvette Journalen har blitt gitt ut i 4 utgaver med variert og godt stoff. CCN har også i 2014 gitt ut vår faste klubbkalender, med bilder og oversikt over aktivitetsdatoer. Styret er imidlertid kjent med at redaktøren nå sliter med å få inn artikler til bladet. Styret vil oppfordre medlemmene til å sende inn artikler om turer, treff o.s.v. CJ blir ikke bedre enn det vi gjør det til selv.

Styret har forhandlet frem en ny 3 års avtale både med redaktør og trykkeri av CJ. Vi har fått de samme betingelsene som forrige avtaleperiode fra begge parter. Avtalen gjelder ut 2017.

Klubbens nettsider er fortsatt veldig populære, og er veldig mye brukt som informasjonskanal mot klubbens medlemmer og utenforstående. Det har imidlertid vært en diskusjon på forumet om dette er i ferd med å dø ut til fordel for Facebook og  liknende. Her igjen er det medlemmenes ansvar å ta tak. Vi vil oppfordre disse til å være aktive å legge ut tråder om store og små hendelser og prosjekter. Flere av klubbens 8 lokalavdelinger har også egne nettsider.

Ved utgangen av 2014 hadde klubben 906 betalende medlemmer,  4 æresmedlemmer, pluss ca. 80 familiemedlemmer. Ellers sliter CCN med at ganske mange klubbmedlemmer er sene med innbetaling av medlemsavgiften. En del er strøket fra medlemslisten etter en gangs purring. Takket være tilkomst av nye medlemmer, er vi allikevel på omtrent samme antall medlemmer i år, som i fjor. Styret tar imidlertid på alvor at det ser ut for at vi mister en del gamle medlemmer. Styret vil i 2015 sammen med lokalavdelingene ta tak i dette. Styret besluttet at vi for 2015 sender ut medlemsgiro i egen forsendelse.


Styrets berettning 2015.
Corvette Club Norway (heretter kalt CCN) har i løpet av året arrangert diverse møter og treff, og de fleste treff og arrangementer har foregått i regi av klubbens lokalavdelinger.  CCN har deltatt med egen stand på Vårmønstringen på Ekeberg. Også under Hot August Night i Trondheim klarte CCN å mobilisere en stor mengde Corvetter. Knapt 60 Corvetter var innom Solsiden i løpet av lørdagen. Under AMCARS vårmønstring i Bergen, stilte CCN avd Bergen som vanlig opp med mange Corvetter. Vestlandstreffet på høsten i regi av Bergensavdelingen har blitt en fin tradisjon med medlemmer både fra øst, vest og sør, og ble også i år en suksess. CCN søkte, og fikk også i år, en egen stand under Oslo Motorshow. Det ble ny publikumsrekord for Oslo Motorshow, og styret mener arrangementet er en fin mulighet for å få profilert klubben. Styret vil rette en stor takk til de som bidro under arrangementet.
 
Landstreffet 2015 ble arrangert på Pers Hotell, Gol. Teknisk arrangør var avdeling Bergen. Det var påmeldt ca. 125 corvetter til treffet. Det ble nok en gang ett vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger til arrangørene. Været var også på deltakere og arrangørers side.

Styret vil rette en stor takk til avdeling Bergen for ett meget godt planlagt og gjennomført treff. Vi vil også rette en stor takk til ildsjelene vi har i våre lokalavdelinger. Uten dere dør CCN!

CCN`s medlemmer var også svært synlig under Amcars 40 års jubileums tur, Norway Cruise. På mange steder var CCN den merkebilklubben med best oppmøte.

Under årsmøtet i Bergen i februar, gikk Harry Harbakk og Odd Steinar Nilsen ut av styret. CCN vil rette en stor takk for den jobben de har gjort for CCN. Begge er fine ambassadører for klubben, og vil nok fortsette som det i fremtiden.  Rudolf Danielsen og Kenneth Skårdal, begge fra avd Sørlandet, ble valgt inn for 2 år. Danielsen som økonomiansvarlig og Skårdal som medlemskontakt. Roar Selvnes ble valgt som President i 2 år, og John Møller tok 2 nye år som materiellansvarlig. Jan Erik Aasebø, Harald Halvorsen og Terje Sørheim og revisor Frode Alhaug var ikke på valg. Hans Jørgen Herje Monica Tvenning og Gudmund Bolsgård er klubbens valgkomite. Herje tok 2 nye år i komiteen.

Styret mener fortsatt at vi har en god arbeidsfordeling internt, og at vi fortsatt legger stor vekt på åpenhet i styrearbeidet.  Dette har vi gjort bl.a. ved at vi også i år sender ut referatene fra styremøtene til lokalavdelingene. Styret etterspør også lokalavdelingene forut for styremøtene  om saker som ønskes tatt opp. Det er imidlertid dårlig med tilbakemeldinger fra lokalavdelingene. Dette må styret jobbe videre med.

Styret har i år jobbet med nytt medlemsregister, og dette blir innført fra årsskiftet 2015/2016. Det nye medlemsregisteret gir oss god oversikt medlemmene og er arbeidsbesparende for styret. Registeret gir også lokalavdelingen SMS varsling og kontingentbetaling med KID nummer. Styret ble på utvidet styremøte i Bergen utfordret på at klubben mangler en visjon.  Dette har styret jobbet en del med, og visjonen blir lagt frem på klubbens årsmøte i februar 2016 for godkjenning.


Corvette Journalen har blitt gitt ut i 4 utgaver med variert og godt stoff. CCN har også i 2015 gitt ut vår faste klubbkalender, med bilder og oversikt over aktivitetsdatoer. Styret er imidlertid kjent med at redaktøren også i år sliter med å få inn artikler til bladet. Styret vil oppfordre medlemmene til å sende inn artikler om turer, treff o.s.v. CJ blir ikke bedre enn det vi gjør det til selv.

Klubbens nettsider er fortsatt veldig populære, og er veldig mye brukt som informasjonskanal mot klubbens medlemmer og utenforstående. Det har imidlertid vært en diskusjon på forumet om dette er i ferd med å dø ut til fordel for Facebook og  liknende. Vi vil oppfordre medlemmene til å være aktive å legge ut tråder om store og små hendelser og prosjekter. Flere av klubbens 8 lokalavdelinger har også egne nettsider.  Det har kommet forslag fra medlemmer om å åpne forumet for alle. Styret mener imidlertid fortsatt at forumet skal være ekslusivt for medlemmer av CCN

Ved utgangen av 2015 hadde klubben 974 betalende medlemmer,  4 æresmedlemmer, pluss 147 familiemedlemmer. Ellers sliter CCN med at ganske mange klubbmedlemmer er sene med innbetaling av medlemsavgiften. Også nye medlemmer har valgt å ikke betale medlemsavgiften. Det legges også ned en del tid og penger i medlemmer som ikke melder adresseendring. Vi ser imidlertid en fin medlemsvekst i 2015.

Salg av klubbeffekter har vært tilfredsstillende. Nye varianter i sortimentet vil kontinuerlig bli vurdert i styret, og her kan også medlemmene komme med forslag.

CCN har i 2015 oppgradert hjemmesiden, og denne har bl.a fått egen nettbutikk.

Det har i regnskapsperioden vært avholdt 5 styremøter. Representantene fra lokalavdelingene var invitert til ett av disse møtene.

Klubbens regnskap for 2015 ga ett driftsoverskudd på kr.19805,53

Klubbens Styre

President
Lars-B Wyller / Heggedal
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. /// Tlf.: 467 74 474

Sekretær
Vida Nygaard / Oslo
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. /// Tlf.: 90622182

Medlemskontakt og ADRESSEENDRINGER
Geir Helge Simonsen / Haugesundl
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. /// Tlf.: 416 81 076

Økonomi ansvarlig
Terje Kristiansen / Stavanger
Epost:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. /// Tlf:911 13454

Materialforvalter
Tor Åge Aune / Haugesund
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. /// Tlf.: 930 15 506

Annonse og sponsoransvarlig
og mediekontakt for CJ og nettsider. 
Anne Linn Ulvesveen / Gjøvik
Epost:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. /// Tlf: 450 16693

Varamedlem
Tom Jensen / Østfold
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. /// Tlf.: 905 60 288

Redaktør 
Nils Ole Frønes / Larvik
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. /// Tlf.: 992 39 601


Øvrige kontakter:

 • Corvette Journalen
  (Kontaktperson for materiell til medlemsbladet)
  Nils Ole Frønæs
  Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. /// Tlf: 992 39 601
 • Klubbens revisor
  Frode Alhaug
  Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Valgkomiteen:

 • Stein Helgesen /// Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. /// Tlf.: 934 43 794
 • Terje Sørheim /// Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. /// Tlf.: 977 19600
 • Roar Selvnes ///   Epost:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. ///  Tlf:934 05517

 

 

For kontaktpersoner med telefonnummer oppgitt er det ønskelig at en ringer mellom 1600 og 2200.

Corvette Club Norway (CCN) ble stiftet høsten 1992. I en annonse i Aftenposten ble det søkt etter Corvette entusiaster, og det resulterte i at 15 personer møtte opp den høsten i 1992 og Corvette Club Norway ble dannet desember samme år.

 

 

Lokalavdelinger:

De første årene var CCN en østlandsk basert klubb og dagens avdeling Østlandet ble drevet av styret. Etter hver dukket det opp flere og flere Corvetter i Norges land og behovet for egne lokallag dukket opp. Lokalavdelingene skulle gi medlemmene lokalt et større og bedre aktivitetsnivå. Avdeling Rogaland var først ut og var eneste lokalavdeling frem til 2004. Dette året gikk startskuddet for en ekspansjon av CCN som klubb. Med flere lokalavdelinger kom også flere medlemmer og aktiviteten rundt Corvette økte. I dag har CCN 9 lokalavdelinger:

 

 

Noen fakta om CCN:

 • CCN har i 2017 ca. 950 medlemmer.
 • Ordinært medlemskap i CCN koster 500 kr per år.
 • Juniormedlemskap 0 - 18 år koster 250 kr per år og familiemedlem koster 125 kr per år.
 • CCN har eget medlemsblad, Corvette Journalen. Dette kommer ut 4 ganger i året.
 • CCN er for alle som har spesiell interesse av Corvette.
 • Det er ingen betingelse å eie en Corvette for å bli medlem.
 • CCN er tilknyttet AMCAR som en merkebilklubb.

Omprofilering anno 2007:

Med den økende medlemsmassen, den økende antall lokallag og med en større tyngde som klubb, var det i 2007 klart for en omprofilering av klubben. Nettsider, medlemsblad og logo fikk et nytt og mer moderne utseende.

 

      

     1992 – 2006              

 

    2007 – i dag

 

Innlogging

Husk meg